Mali Tatil SGK Uygulamaları.


Değerli Meslek Mensubumuz;

SGK tarafından 03.07.2019 tarihinde Mali Tatil Hakkında 02.07.2019 tarih ve 9595807 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır.

Bu yazıya göre:

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

1'inci maddesinin birinci fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar."

İkinci fıkrasında, "Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır."

İkinci fıkrasının (6) numaralı alt bendinde, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır."

2'nci maddesinde ise, "Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1'inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir."

... belirtilmiştir.

Ayrıca, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Tatil günlerinin etkisi" başlıklı 93'üncü maddesinde "Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter."

hükümleri yer almaktadır.

Mali tatil kapsamına giren SGK yükümlülüklerinden 2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7'nci günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır.
Şöyleki :

işyeri bildirgesinin verilmesi süresi...........................................................................................................  29.07.2019

işe giriş ve işten çıkış bildirgesinin verilme süresi .................................................................................... 29.07.2019

aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ........................................................................................  29.07.2019

idari para cezalarına itiraz ........................................................................................................................ 29.07.2019

asgari işçilik oranına itiraz süresi .............................................................................................................. 29.07.2019

ayrıca, SGK müfettişleri ile denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günüdür.

** İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim süresi ertelenmemektedir. Bu nedenle iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bu hükümlere göre SGK uygulamalarının mali tatil nedeniyle değişen tarihleri,
2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve mali tatilin son günü (20 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 22 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.
2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7'nci günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.
23 Temmuz ila 29 Temmuz (27 Temmuz Cumartesi gününe rastladığından) tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 5'inci gün (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.
Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 23 Temmuz ila 29 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

– Yasal ödeme süresi 1 Temmuz 2019 (30 Haziran 2019 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2019/Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ancak, 15/05/2019-14/06/2019 dönemine ait prim tutarlarının en geç 16/07/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte ise de, 16/07/2019 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 29/07/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(08.07.2019) 

Kaynak:  http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5024  

--

SMMM MUSTAFA DÖNMEZ
TELSİZ MH. ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ SK. 
NO:19 Z.BURNU/İSTANBUL
0212-664-13-99   0505-371-35-05

''MESAİ SAATLERİMİZ HAFTA İÇİ 09:00-18:00''
Share:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Mali Tatil SGK Uygulamaları.

Değerli Meslek Mensubumuz; SGK tarafından 03.07.2019 tarihinde Mali Tatil Hakkında 02.07.2019 tarih ve 9595807 sayılı Genel Yazı yayınlanmış...

MuhasebeTR Mevzuat

Muhasebe Türk

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *