Kira Ödeme Ve Tahsil Ba Bs Formları


Konu ile ilgili mali idarenin verdiği muktezalara bakıldığında gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada (11.11.2010 tarıh ve B.07.1.G|B.4.99.16.01 0-VUK 25747 sayılı ) “Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra N0.Iu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ” ile bildirilmesi gerekmektedir. ” denilmiştir.

Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada ise (10.08.2010 tarih ve B.07.1.GIB.4.06.18.02-32 Mük257-7973-535 sayılı ) “Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra N0.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim had/eri açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu bu tebliğin 1.2.1.bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları bunlara ilişkin belgenin türüne ( Fatura, İrsaliyeli Fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu taşıma bileti gibi ) bakılmaksızın Ba-Bs formuna dahil edilecektir.” Açıklaması yer almaktadır.

Dolayısı ile kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No. Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
Share:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Mali Tatil SGK Uygulamaları.

Değerli Meslek Mensubumuz; SGK tarafından 03.07.2019 tarihinde Mali Tatil Hakkında 02.07.2019 tarih ve 9595807 sayılı Genel Yazı yayınlanmış...

MuhasebeTR Mevzuat

Muhasebe Türk

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *